Aanvullende richtlijnen

Wij zijn blij weer bezoekers te mogen ontvangen. Horizonverticaal hanteert aanvullende richtlijnen naast de algemene richtlijnen van het RIVM en vraagt bezoekers rekening te houden met de volgende maatregelen:

 • Voor het bezoeken van de tentoonstelling is een reservering nodig. We werken met tijdslotten van 6 bezoekers per half uur. 
 • Bezoekers geven hun contactgegevens door bij binnenkomst en verklaren geen gezondheidsklachten te hebben die gerelateerd kunnen zijn aan Covid-19. Zonder deze registratie kunnen bezoekers niet worden toegelaten.
 • Alle bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar, met uitzondering van mensen die tot hetzelfde huishouden behoren.
 • Er kunnen maximaal 6 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn in de tentoonstellingsruimte.
 • We adviseren bezoekers om een mondkapje te dragen.
 • Voor de bezoeker is er een gemarkeerde looproute met aparte in- en uitgang.
 • De toiletten voor bezoekers zijn helaas gesloten, wij vragen hiervoor om uw begrip.
 • Kom zoveel mogelijk met eigen vervoer, indien mogelijk vermijd openbaar vervoer.
 • Volg alle richtlijnen op zoals aangegeven.

Algemene richtlijnen

Daarnaast gelden bij ons de algemene richtlijnen van het RIVM:

 • Blijf thuis bij klachten.
 • Was regelmatig je handen met zeep.
 • Hoest en nies in je elleboog.

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via horizonverticaal@gmail.com

(English)

Additional guidelines

We are pleased to receive visitors again. Horizonverticaal uses additional guidelines, to the general guidelines of RIVM. In the context of these guidelines, we ask visitors to take into account the following measures:

 • To visit the exhibition you need a reservation. We allow 6 visitors every 30 minutes per time slot.
 • Visitors provide their contact details upon entry, and state that they have no health complaints that may be related to Covid-19. Visitors cannot be admitted without this registration.
 • All visitors keep 1.5 meters apart, except for people who belong to the same household.
 • A maximum of 6 visitors can be present in the exhibition space at the same time.
 • We advise visitors to wear a face mask.
 • Unfortunately the toilets for visitors are closed, we kindly ask for your understanding.
 • Follow directions from staff and volunteers.
 • Come if possible with your own transport.

General guidelines

In addition, the general guidelines of RIVM apply:

 • Stay home with complaints.
 • Wash your hands regularly with soap.
 • Cough and sneeze in your elbow.

For questions you can contact us at horizonverticaal@gmail.com